1. Przedmiot zobowiązania Armatora
  Armator jest zobowiązany wydać Czarterującemu jacht sprawny, czysty, sklarowany, w dniu rozpoczęcia czarteru w porcie jachtowym w Sztynorcie (gmina Węgorzewo), w stanie gotowym do żeglugi, ze sprawnym silnikiem, oraz dokonać odbioru jachtu od Czarterującego w terminie zakończenia czarteru.
 2. Wyposażenie jachtu
  Czarterowany jacht będzie wyposażony w: żagle podstawowe, roler foka, urządzenie do kładzenia masztu, silnik przyczepny, elektryczne oświetlenie wnętrza z akumulatorem, kuchenkę stałą dwupalnikową, zlewozmywak, naczynia kuchenne, zastawę stołową, sztućce, napełnioną butlę gazową, WC chemiczne lub morskie.
 3. Wymagania wobec Czarterującego
  Strony uzgadniają, ze jachty podczas imprezy będą prowadzone przez sterników z odpowiednimi uprawnieniami żeglarskimi. Przejmujący jacht sternik składa pisemne oświadczenie, że będzie spełniał obowiązki prowadzącego jacht przez cały okres trwania czarteru.
 4. Obowiązki Czarterującego
  Czarterujący zobowiązany jest:
  - przekazać jacht Armatorowi – tj. prowadzącym jacht w jego imieniu sternikom (wg pkt. 3 OWC) - w dniu zakończenia czarteru, w porcie jachtowym w Sztynorcie, w stanie niepogorszonym.
  - eksploatować jacht zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dobrej praktyki żeglarskiej – za co odpowiedzialność ponoszą zatrudnieni przez Armatora sternicy.
  - zapoznać się z warunkami ubezpieczenia jachtów.
 5. Ubezpieczenie jachtów
  Jachty wraz z wyposażeniem są ubezpieczone w zakresie JACHT CASCO, OC i NNW (na zasadach franszyzy redukcyjnej) . Szczegółowe warunki ubezpieczenia jachtów i cennik elementów wyposażenia do wglądu w Biurze Czarterów w Sztynorcie.
 6. Odbiór jachtu przez Czarterującego
  Jacht zostanie wydany przedstawicielowi Czarterującego przez upoważnionego przedstawiciela Armatora w dniu rozpoczęcia czarteru, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu. Czarterujący jest zobowiązany posiadać podczas czarteru jeden podpisany egzemplarz umowy czarterowej, która stanowi dowód rejestracyjny jachtu.
  Uwagi i zastrzeżenia dotyczące stanu jachtu i jego wyposażenia powinny być wpisane przez Czarterującego do protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu. W razie wątpliwości Armator będzie przyjmować, że jacht został wydany w stanie i z wyposażeniem zgodnym z protokołem zdawczo-odbiorczym.
 7. Opóźnienie odbioru jachtu przez Czarterującego
  W przypadku nie odebrania jachtu w dniu rozpoczęcia czarteru, z przyczyn leżących po stronie Czarterującego, przygotowany jacht będzie oczekiwał na odbiór przez Czarterującego przez cały okres czarteru, przy czym Czarterujący nie będzie ponosił opłaty portowej.
 8. Niemożność świadczenia
  Jeżeli wydanie jachtu Czarterującemu nie będzie możliwe z powodu siły wyższej, w tym zarządzeń wydanych przez władze, za które Armator nie ponosi odpowiedzialności Czarterującemu przysługuje zwrot opłaty czarterowej.
 9. Ograniczenia w dysponowaniu jachtem
  Jacht może być eksploatowany wyłącznie na akwenie Wielkich Jezior Mazurskich i nie może być w żaden sposób przemieszczany poza ten akwen. Zabronione jest przewożenie jachtu drogą lądową na dowolnej trasie. Czarterujący nie może zawierać dalszych umów czarterowych ani wykorzystywać jachtu do celów zarobkowych, chyba, że postanowienia umowy z Czarterującym dopuszczają taką możliwość
 10. Odbiór jachtu przez Armatora
  Czarterujący zwróci jacht sprawny upoważnionemu przedstawicielowi Armatora – t.j. zatrudnionemu przez Armatora sternikowi prowadzącemu jacht (wg pkt. 3 OWC) – w terminie zakończenia czarteru, po uprzednim podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu. W przypadku niezgodności stanu jachtu i jego wyposażenia z listą inwentarzową jachtu, niezgodności te będą uwidocznione w protokole zdawczo-odbiorczym.
  Czarterujący nie ponosi odpowiedzialności za widoczne uszkodzenia jachtu i braki w wyposażeniu wymienione w protokole zdawczo-odbiorczym, w dniu wydania jachtu.
 11. Uszkodzenia i braki w wyposażeniu
  a. Czarterujący nie ponosi ryzyka utraty i uszkodzenia jachtu oraz jego wyposażenia w zakresie pokrytym przez ubezpieczenie oraz w zakresie działań i zaniechań podejmowanych przez zatrudnionych przez Armatora sterników (wg pkt. 3 OWC), w tym przede wszystkim polegających na prowadzeniu jachtów.
  b. Czarterujący jest zobowiązany pokryć ewentualne pozostałe szkody wynikające z innych uszkodzeń wyczarterowanego jachtu i jego wyposażenia oraz braków w wyposażeniu powstałych w okresie czarteru, w zakresie nie pokrytym przez ubezpieczenie oraz nie wyłączonym powyżej w lit. a. (zgodnie z warunkami ubezpieczenia i cennikiem elementów wyposażenia). W przypadku uszkodzeń i braków nie uwzględnionych w cenniku, Czarterujący jest zobowiązany pokryć w pełnej wysokości nakłady Armatora poniesione na naprawy i uzupełnienia.
Intro Image
Icon intro

Port Sztynort

Ponad 450 miejsc do cumowania, funkcjonalna infrastruktura, zaplecze sanitarne, noclegowe i gastronomiczne, wydarzenia kulturalne

Zacumuj
Intro Image
Icon intro

Baba Pruska

Serwujemy kuchnię opartą na regionalnych produktach, a przede wszystkim na mazurskich rybach z lokalnego połowu.

Sprawdź menu
Intro Image
Icon intro

Pensjonat

Pensjonat położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie portu, tuż obok zespołu pałacowo-parkowego, w otoczeniu zieleni.

Zarezerwuj miejsce

Bądź na bieżąco

śledź nas na facebooku

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.