fbpx

 • Załącznik nr 1 - OGÓLNE WARUNKI CZARTERU JACHTU ŻAGLOWEGO (OWCz) Nowy Sztynort Sp. z o. o. w 2020 roku
  1. Przedmiot zobowiązania Armatora
  Armator jest zobowiązany wydać Czarterującemu jacht sprawny, czysty, sklarowany, w dniu rozpoczęcia czarteru w porcie jachtowym w Sztynorcie (gmina Węgorzewo), w stanie gotowym do żeglugi, ze sprawnym silnikiem, oraz dokonać odbioru jachtu od Czarterującego w terminie zakończenia czarteru.
  2. Doba czarterowa
  Doba czarterowa rozpoczyna się od godz. 15:00 w pierwszym dniu czarteru , a kończy do godz. 11:00 w ostatnim dniu czarteru.
  3. Wyposażenie jachtu żaglowego
  Czarterowany jacht będzie wyposażony w: żagle podstawowe, roler foka, urządzenie do kładzenia masztu, silnik przyczepny, elektryczne oświetlenie wnętrza z akumulatorem, kuchenkę stałą dwupalnikową, zlewozmywak, naczynia kuchenne, zastawę stołową, sztućce, napełnioną butlę gazową, WC chemiczne lub morskie.
  4. Wymagania wobec Czarterującego
  Jacht będzie wydany pełnoletniemu Czarterującemu, który przedstawi dokument tożsamości, dowód wniesienia opłaty czarterowej i patent żeglarski lub książeczkę żeglarską z wpisem odpowiedniego stopnia żeglarskiego. Jeżeli Czarterujący nie posiada uprawnień żeglarskich, jacht może zostać wydany pełnoletniej osobie wskazanej przez Czarterującego, posiadającej stosowne uprawnienia żeglarskie. Przejmujący jacht składa pisemne oświadczenie, że będzie spełniał obowiązki prowadzącego jacht, przez cały okres trwania czarteru.
  5. Obowiązki Czarterującego
  Czarterujący zobowiązany jest:
  * wpłacić opłatę czarterową i kaucję gwarancyjną – pkt 9 "Ogólnych Warunków Czarteru Jachtu",
  * dokonać odbioru jachtu od Armatora w dniu rozpoczęcia czarteru, nie później niż do godziny 18:00
  * przekazać jacht Armatorowi w dniu zakończenia czarteru, nie później niż do godziny 11:00, w porcie jachtowym w Sztynorcie, w stanie niepogorszonym.
  * eksploatować jacht zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami dobrej praktyki żeglarskiej.
  6. Warunki i terminy płatności
  * Zadatek na poczet opłaty czarterowej
  - 30% opłaty czarterowej, w terminie 5 dni od daty dokonania rezerwacji.
  Brak wpłaty powoduje anulowanie rezerwacji z winy Czarterującego.
  * Uzupełnienie opłaty czarterowej
  - pozostała kwota opłaty czarterowej najpóźniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia czarteru.
  * Uiszczenie całości opłaty czarterowej
  W przypadku złożenia zamówienia w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia czarteru rezerwacja następuje po wpłaceniu całej opłaty czarterowej, za cały okres objęty zamówieniem i po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (rezerwacji) przez Armatora.
  * Płatności Wpłaty należy kierować na rachunek bankowy Nowy Sztynort Sp. z o. o. przelewem podając numer umowy, nazwisko Czarterującego, typ jachtu i termin czarteru :
  Nowy Sztynort Sp. z o. o. Sztynort 11; 11-600 Węgorzewo
  mBank
  95 1140 2004 0000 3502 7972 0703
  7. Anulowanie i rezygnacja z rezerwacji
  1. Anulowanie rezerwacji następuje w przypadku nie dokonania wpłaty zadatku lub całej opłaty czarterowej w ustalonym terminie.
  2. Wpłacony zadatek w wysokości 30 % opłaty czarterowej, w przypadku rezygnacji z rezerwacji, nie podlega zwrotowi (kara umowna)
  3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, po wpłaceniu całej kwoty opłaty czarterowej, a przed upływem 14 dni od dnia rozpoczęcia czarteru, opłata czarterowa ulega zwrotowi, po potrąceniu 30 % wpłaconej kwoty (kara umowna),
  4. W przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia czarteru, opłata czarterowa nie ulega zwrotowi (kara umowna),
  Rezygnacja winna nastąpić w formie pisemnej.
  8. Cennik wyposażenia jachtów
  Cennik elementów wyposażenia do wglądu w Biurze Czarterów w Sztynorcie.
  9. Kaucja gwarancyjna
  Przed wydaniem jachtu Czarterującemu, Czarterujący jest zobowiązany do wpłacenia Armatorowi w kasie w Sztynorcie kaucji gwarancyjnej, gotówką, w wysokości określonej w cenniku dla danego typu jachtu:
  Jachty żaglowe: Maxus 33.1RS - 1000 zł ;Fortuna 29 - 600 zł; Fortuna 27 - 600 zł ; Twister 800n -600 zł,
  Jachty motorowe:, Courier 970-1000 zł; Nautica 830 MC– 1000 zł; Nexus REVO 870-1500 zł
  10. Zwrot kaucji gwarancyjnej
  Po przekazaniu przez Czarterującego Armatorowi jachtu w terminie i w stanie zgodnym z postanowieniami OWCz, kaucja gwarancyjna zostanie zwrócona Czarterującemu w kasie w Sztynorcie. W przypadku stwierdzenia szkód, za które odpowiedzialność ponosi Czarterujący, Armator potrąci ich równowartość z kaucji gwarancyjnej. Jeśli wartość szkody przekracza kwotę kaucji, Czarterujący zobowiązany jest wpłacić różnicę w terminie 7 dni od daty zakończenia czarteru. W razie opóźnienia w zapłacie sumy przekraczającej kaucję gwarancyjną, Armator będzie uprawniony do naliczenia ustawowych odsetek, za każdy dzień zwłoki.
  11. Odbiór jachtu przez Czarterującego
  Jacht zostanie wydany Czarterującemu przez upoważnionego przedstawiciela Armatora w dniu rozpoczęcia czarteru, po uregulowaniu należnych opłat czarterowych, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu. Czarterujący jest zobowiązany posiadać podczas czarteru jeden podpisany egzemplarz umowy czarterowej, która stanowi dowód rejestracyjny jachtu.
  Uwagi i zastrzeżenia dotyczące stanu jachtu i jego wyposażenia powinny być wpisane przez Czarterującego do protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu. W razie wątpliwości Armator będzie przyjmować, że jacht został wydany w stanie i z wyposażeniem zgodnym z protokołem zdawczo-odbiorczym.
  12. Opóźnienie odbioru jachtu przez Czarterującego
  W przypadku nie odebrania jachtu w dniu rozpoczęcia czarteru, z przyczyn leżących po stronie Czarterującego, przygotowany jacht będzie oczekiwał na odbiór przez Czarterującego przez cały okres czarteru, przy czym Czarterujący nie będzie ponosił opłaty portowej.
  13. Opóźnienie wydania jachtu przez Armatora
  W przypadku opóźnienia w wydaniu jachtu przez Armatora z jego winy, Armator będzie zobowiązany do zapłaty Czarterującemu kary umownej w kwocie:
  1-3 godz. 3-6 godz. 6-16 godz. 16-24 godz.
  100 PLN 200 PLN 300 PLN 400 PLN
  Przy opóźnieniu przekraczającym dwadzieścia cztery godziny, Czarterujący ma prawo odstąpić od umowy, otrzymując zwrot opłaty czarterowej i karę umowną w kwocie równej 50% opłaty czarterowej.
  14. Niemożność świadczenia
  Jeżeli wydanie jachtu Czarterującemu nie będzie możliwe z powodu: siły wyższej - w tym zarządzeń wydanych przez władze oraz zawinionych przez osoby trzecie, za które Armator nie ponosi odpowiedzialności; Czarterującemu przysługuje zwrot opłaty czarterowej. W powyższych przypadkach postanowień ust. 13 nie stosuje się.
  15. Ograniczenia w dysponowaniu jachtem
  Jacht może być eksploatowany wyłącznie na akwenie Wielkich Jezior Mazurskich i nie może być w żaden sposób przemieszczany poza ten akwen. Zabronione jest przewożenie jachtu drogą lądową na dowolnej trasie.
  Czarterujący nie może zawierać dalszych umów czarterowych ani wykorzystywać jachtu do celów zarobkowych, chyba, że postanowienia umowy z Czarterującym dopuszczają taką możliwość
  Czarterujący nie ma prawa holowania innych jednostek ani osób chyba, że holowanie innych jednostek odbywa się wyłącznie w celu niesienia pomocy. Holowanie zawsze odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Czarterującego. Wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia powyższych ograniczeń obciążają w całości Czarterującego.
  16. Odbiór jachtu przez Armatora
  Czarterujący zwróci jacht sprawny, czysty, sklarowany upoważnionemu przedstawicielowi Armatora, w terminie zakończenia czarteru, po uprzednim podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego jachtu. W przypadku niezgodności stanu jachtu i jego wyposażenia z listą inwentarzową jachtu, niezgodności te będą uwidocznione w protokole zdawczo-odbiorczym.
  Czarterujący nie ponosi odpowiedzialności za widoczne uszkodzenia jachtu i braki w wyposażeniu wymienione w protokole zdawczo-odbiorczym, w dniu wydania jachtu.
  17. Przekazanie jachtu nie sprzątniętego
  Czarterujący ma prawo przekazania Armatorowi jachtu nie sprzątniętego, za dodatkową opłatą za sprzątanie w kwocie 200,00 (słownie złotych: dwieście) PLN brutto. Za przekazanie jachtu bez opróżnionej toalety chemicznej pobierana będzie opłata w kwocie 100,00 (słownie złotych: sto) PLN brutto.
  18. Uszkodzenia i braki w wyposażeniu
  Czarterujący jest zobowiązany pokryć szkody wynikające z uszkodzeń wyczarterowanego jachtu i jego wyposażenia oraz braków w wyposażeniu powstałych w okresie czarteru. W przypadku uszkodzeń i braków nie uwzględnionych w cenniku, Czarterujący jest zobowiązany pokryć w pełnej wysokości nakłady Armatora poniesione na naprawy i uzupełnienia.
  19. Opóźnienie zwrotu jachtu
  W przypadku opóźnienia w przekazaniu jachtu przez Czarterującego z przyczyn leżących po jego stronie, Czarterujący będzie zobowiązany do zapłaty Armatorowi kary umownej w kwocie:
  Do 1 godz. 1-3 godz. 3-6 godz. 6-16 godz. powyżej 16 godz.
  100 PLN 200 PLN 300 PLN 400 PLN 500 PLN
  Kary umowne będą potrącane z kaucji gwarancyjnej.
  W przypadku przekazania jachtu z opóźnieniem powyżej dwudziestu czterech godzin, kara umowna wynosi dwukrotność opłaty czarterowej.
  20. Przekazanie jachtu w stanie uniemożliwiającym eksploatację
  W przypadku przekazania przez Czarterującego Armatorowi jachtu w stanie uniemożliwiającym dalszą eksploatację, Czarterujący, obok pokrycia szkód stosownie do postanowień pkt 18, będzie zobowiązany do pokrycia szkód poniesionych przez Armatora na skutek wyłączenia jachtu z eksploatacji (utracone korzyści) za okres wyłączenia. Wartość szkody zostanie wyliczona wg formuły : Liczba dni pomnożona przez stawki z cennika czarterów obowiązującego w roku 20
Intro Image
Icon intro

Port Sztynort

Ponad 450 miejsc do cumowania, funkcjonalna infrastruktura, zaplecze sanitarne, noclegowe i gastronomiczne, wydarzenia kulturalne

Zacumuj
Intro Image
Icon intro

Baba Pruska

Serwujemy kuchnię opartą na regionalnych produktach, a przede wszystkim na mazurskich rybach z lokalnego połowu.

Sprawdź menu
Intro Image
Icon intro

Pensjonat

Pensjonat położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie portu, tuż obok zespołu pałacowo-parkowego, w otoczeniu zieleni.

Zarezerwuj miejsce

Bądź na bieżąco

śledź nas na facebooku

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.