fbpx

 

§ 1
1. Port „Nowy Sztynort” obejmuje nieruchomość położoną w miejscowości Sztynort Duży, w obrębie ewidencyjnym 0026, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie, działki nr 25, 37, 38, 13/2, 6/2, 39/3, 39/4 (dalej: Port Sztynort lub Port), wraz z posadowioną na niej infrastrukturą, przylegającymi do brzegu pomostami i urządzeniami oraz basenem portowym.
2. Na terenie Portu mają zastosowanie przepisy niniejszego Regulaminu i zarządzenia Administratora Portu, ogłaszane na tablicy informacyjnej przed Kapitanatem i/lub na stronie internetowej Portu (https://www.sztynort.pl/).
3. Administratorem obiektu jest Nowy Sztynort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sztynorcie (KRS: 0000777802).
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkie osoby znajdujące się na terenie Portu oraz na jednostkach pływających korzystających z miejsc postojowych w Porcie (dalej: Użytkownicy oraz Jednostka Pływająca lub Jacht).
5. Użytkownik lub przedstawiciel Użytkownika zawierający z Administratorem Portu umowę najmu miejsca postojowego poprzez podpisanie treści niniejszego Regulaminu zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminu przez wszystkich Użytkowników przebywających na Jednostce Pływającej korzystającej z miejsca postojowego będącego przedmiotem najmu.
§ 2
1. Użytkownik chcący skorzystać z usługi najmu miejsca postojowego jest zobowiązany do zameldowania się w Kapitanacie lub Bosmanacie, znajdujących się na terenie Portu, niezwłocznie po przybyciu w celu uiszczenia opłaty (czynszu najmu).
2. W Bosmanacie lub Kapitanacie może przebywać tylko jeden Użytkownik z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
§ 3
1. Korzystanie z wszelkich urządzeń znajdujących się na terenie Portu lub oferowanych usług podlega cennikowi znajdującemu się w Kapitanacie, chyba, że w odrębnej, indywidualnej umowie najmu miejsca postojowego postanowiono inaczej.
2. Na terenie Portu oraz na Jednostkach Pływających Użytkowników obowiązuje zakaz zakłócania spokoju w tym hałasowania (przy użyciu zewnętrznych źródeł dźwięku) w godzinach od 7:00 do 23.00 oraz spoczynku nocnego w godzinach od 23:00 do 7:00. Za niewywiązanie się z powyższego obowiązku na Użytkownika może zostać nałożona kara umowna w wysokości 500 złotych za każdy przypadek naruszenia. Kara umowna płatna będzie niezwłocznie na wezwanie Administratora Portu do jej zapłaty w gotówce, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy.
3. Niezależnie od ust 2, w przypadku zakłócania spokoju i porządku lub niepodporządkowania się treści Regulaminu przez Użytkowników, Obsługa Portu może zwrócić się z prośbą do służb porządkowych o podjęcie stosownych czynności.
4. Administrator Portu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Jachtu pozostawionego na miejscu postojowym ani znajdujących się na nim rzeczy, nie dotyczy przypadku, w którym uszkodzenie nastąpiło z winy Administratora Portu.
5. Administrator Portu oświadcza, że teren Portu jest dozorowany, co oznacza, iż na jego terenie obecny jest pracownik techniczny (dozorujący teren), zainstalowany jest monitoring, a także prowadzona jest kontrola wjazdu i wyjazdu pojazdów.
6. W przypadku stwierdzenia przez Administratora Portu utraty Sprzętu lub jego uszkodzenia w czasie, gdy nie jest użytkowany przez Użytkownika i znajduje się na miejscu postojowym, Administrator Portu niezwłocznie – w miarę możliwości - powiadomi o tym fakcie Użytkownika.
7. Po zajęciu miejsca przy kei sternik zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowego zacumowania jednostki pływającej oraz zabezpieczenia burt jachtu odbijaczami.
8. Nowy Sztynort Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za braki w dostawie energii elektrycznej i innych mediów, które spowodowane są siłą wyższą oraz zdarzeniami, za które nie ponosi winy.
9. Na terenie Portu zabrania się:
a. opróżniania zbiorników ściekowych w miejscach innych niż wyznaczone
b. kąpieli w basenach portowych,
c. używania detergentów do mycia jachtów i samochodów,
d. pozostawiania samochodów i przyczep poza miejscami wyznaczonymi,
e. niszczenia urządzeń oraz zieleni,
f. pozostawienia dzieci bez opieki,
g. postępowania niezgodnego z zasadami kultury osobistej i etykiety żeglarskiej,
h. wpływania i wypływania z Portu w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych użytkowników Portu,
i. poruszania się po basenie portowym z prędkością większą niż 6 km/h,
j. wchodzenia na Jednostkę Pływającą bez zgody armatora.

§ 4
1. Każdy Jacht w Porcie powinien być wyposażony w gaśnicę odpowiedniej wielkości z ważnym atestem.
2. Zabrania się używania na Jachtach w Porcie grzałek elektrycznych i elektrycznych urządzeń grzewczych.
3. Zabrania się pozostawiania bez nadzoru włączonych urządzeń elektrycznych, zarówno na Jachtach, jak i na terenie Portu.
4. Zabrania się korzystania z otwartego ognia (ogniska, grille, wędzarnie przenośne ,itp.) na terenie Portu i Jachtach w Porcie.
5. Ogniska i grille mogą być rozpalane tylko w wyznaczonych miejscach, wyłącznie za zgodą obsługi Portu.
§ 5
1. Opłaty z tytułu czynszu najmu miejsca postojowego oraz innych usług, według obowiązującego Cennika powinny być dokonane w Bosmanacie lub w Kapitanacie. Dowodem pobrania opłaty portowej jest paragon z kasy fiskalnej lub kwit KP.
2. Użytkownik najmujący miejsce postojowe zobowiązany jest do zacumowania w ramach jednego miejsca postojowego. Za zacumowanie w sposób powodujący użycie lub zajęcie powierzchni większej niż jedno wyznaczone miejsce postojowe na Użytkownika może zostać nałożona kara umowna w wysokości dwukrotności należnej opłaty za najem miejsca postojowego. Kara umowna płatna będzie niezwłocznie na wezwanie Administratora Portu do jej zapłaty w gotówce, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy.
3. Jeśli liczba osób przebywających na Jednostce Pływającej przekroczy liczbę osób wskazaną w deklaracji, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 100 złotych za każdą osobę ponad tę liczbę. Kara umowna płatna będzie niezwłocznie na wezwanie Administratora Portu do jej zapłaty w gotówce, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy.

§ 6
Kapitan Portu ma prawo odmówić cumowania lub świadczenia innych usług portowych na rzecz danego Jachtu lub osób bez podawania przyczyn takiej decyzji.

Ochrona Portu: 663 427 765

Intro Image
Icon intro

Port Sztynort

Ponad 450 miejsc do cumowania, funkcjonalna infrastruktura, zaplecze sanitarne, noclegowe i gastronomiczne, wydarzenia kulturalne

Zacumuj
Intro Image
Icon intro

Baba Pruska

Serwujemy kuchnię opartą na regionalnych produktach, a przede wszystkim na mazurskich rybach z lokalnego połowu.

Sprawdź menu
Intro Image
Icon intro

Pensjonat

Pensjonat położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie portu, tuż obok zespołu pałacowo-parkowego, w otoczeniu zieleni.

Zarezerwuj miejsce

Bądź na bieżąco

śledź nas na facebooku

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.