FUNDUSZE EUROPEJSKIE1.

WARTOŚĆ PROJEKTU

56 551 402,50 zł

2.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

27 689 726,00 złProjekt pn. „Nowy Sztynort – Osada Wolności”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Założeniem i głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego w skali europejskiej produktu sieciowego z zakresu turystyki, medycyny i zdrowia, wykorzystującego potencjał regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez konsorcjum składające się z 3 przedsiębiorstw, zaliczających się do sektora MŚP:

 • „KING CROSS DEVELOPMENTS” Spółka z o.o. (Partner Wiodący),
 • Nowy Sztynort Spółka z o.o.,
 • Biuro Turystyki Aktywnej „GERTIS” Marek Makowski,

Planowany do wdrożenia produkt sieciowy będzie stanowił gotową do sprzedaży, spakietyzowaną ofertę, opartą o rozproszoną strukturę podmiotów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja skupiona wokół trzech głównych rdzeni – „Wolność w żagle”: żeglarstwo; „Wolny Strzelec”: przestrzeń do pracy oraz „Wolność od ograniczeń”: wsparcie niepełnosprawnych.

Wdrożenie produktu sieciowego nastąpi poprzez wprowadzenie spakietyzowanej oferty do działalności gospodarczej każdego z Konsorcjantów.

Członkowie Konsorcjum będą odpowiedzialni za konkretne zadania podczas realizacji Projektu:

Partner Wiodący – „KING CROSS DEVELOPMENTS” Spółka z o.o., odpowiedzialny będzie za zadania związane z:

 • rdzeniem „Wolność w żagle” tj.: remont pomostów pływających z uzbrojeniem; zakup wyposażenia Multimedialnego Centrum Żeglarstwa i Ekologii; zakup jachtów regatowych;
 • rdzeniem „Wolny Strzelec” tj.: remont zabytkowego Spichlerza i Rybaczówki wraz z zakupem wyposażenia;
 • rdzeniem „Wolność od ograniczeń” tj.: zakup jachtów regatowych dla osób niepełnosprawnych.

Nowy Sztynort Spółka z o.o. odpowiedzialna będzie za zadania związane z:

 • rdzeniem „Wolność w żagle” tj.: zakup łodzi motorowych; łodzi nurkowo-ratowniczej oraz zakup sprzętu nurkowego;
 • rdzeniem „Wolność od ograniczeń” tj.: zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona); zakup motolotni.

Biuro Turystyki Aktywnej „GERTIS” Marek Makowski odpowiedzialny będzie za zadania związane z:

 • rdzeniem „Wolność w żagle” tj.: rozwój działalności edukacyjno-szkoleniowej w zakresie żeglarstwa na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich poprzez zakup nowych jednostek pływających; zakup wyposażenia stanowiska do nauki żeglowania „na sucho” oraz zakup łodzi motorowej;

Konsorcjum będzie wspólnie działać w zakresie wykonania platformy internetowej na potrzeby udostępniania e-produktu sieciowego (e-Osada Wolności), jak również stworzenie kampanii służącej jego promocji i sprzedaży.

Wdrożenie produktu sieciowego przełoży się na:

 1. rozwój działalności gospodarczej i wzrost konkurencyjności MŚP, m.in. poprzez wdrożenie i dystrybucję innowacyjnego produktu sieciowego (w postaci pakietowej) przez całe konsorcjum, którego członkowie należą do MŚP;
 2. integrację działalności MŚP w obrębie tworzonego konsorcjum, m.in. poprzez zacieśnienie współpracy konsorcjantów, wspólne działania inwestycyjne, promocyjne itp.;
 3. tworzenie nowych miejsc pracy (tj. 21 nowych etatów) na terenach wiejskich,
 4. wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej w turystyce Wielkich Jezior Mazurskich;
 5. urozmaicenie i wydłużenie sezonu turystycznego na terenie Wielkich Jezior Mazurskich oraz lepsze wykorzystanie potencjału tego obszaru dla turystyki.

Okres realizacji projektu rozpoczął się w lipcu 2020r., zaś wydatkowanie środków planowane jest na lata 2020-2021.

FUNDUSZE NORWESKIE

 

 

Tytuł Projektu: Wdrożenie technologii przyjaznych środowisku w porcie jachtowym Sztynort

 

King Cross Developments Sp. z o. o. wraz z norweskim Partnerem InErgeo AS realizuje projekt  pn. „Wdrożenie technologii przyjaznych środowisku w porcie jachtowym Sztynort”. Projekt jest realizowany w ramach 19 osi priorytetowej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałania 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku – Green growth.

 

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju oraz wzmocnienie współpracy bilateralnej pomiędzy Polską a Norwegią.

 

Projekt jest ukierunkowany na realizację działań prowadzących do wdrożenia w King Cross Shopping Warsaw Sp. z o. o. innowacyjnych procesów, produktów, usług oraz rozwiązań, które prowadzą zarówno do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jak również do lepszej gospodarki odpadami, większej efektywności energetycznej oraz zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

 

Cel projektu będzie realizowany poprzez szereg komplementarnych działań zakładających:

 

* rewitalizację oczyszczalni ścieków, która spowoduje m.in. zmniejszenie masy odpadów, emisji szkodliwych substancji oraz zużycia energii wymaganej do oczyszczania wód, co wpłynie pozytywnie na poprawę stanu środowiska i jego zrównoważony rozwój, przyczyniając się do ograniczenia zanieczyszczenia wód śródlądowych;

 

*wykorzystanie pływających domów na wodzie, co będzie miało pozytywny wpływ na środowisko poprzez zniwelowanie szkód związanych z pracami budowlanymi oraz ograniczenie ilości odpadów podczas ich montażu oraz pozwoli na zachowanie terenów zielonych w stanie nienaruszonym zapewniając jednocześnie nietypowy sposób spędzania wolnego czasu w bliskim kontakcie z wodą i pięknem przyrody terenów Warmii i Mazur;

 

*zakup i montaż kontenerów sanitarnych z nowoczesnym systemem pomp oraz przebudowę pomostów z zastosowaniem technologii przyjaznej środowisku;

 

*zmiana technologii wykonania pomostów, w celu wyeliminowania procesów powstałych w wyniku butwienia drewna przekładającego się na zwiększoną wielkość gnilnego osadu na dnie zbiornika.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.

 

Wydatki ogółem 10 691 160.00 PLN

 

Wydatki kwalifikowalne 8 692 000.00 PLN

 

Dofinansowanie 4 292 800.00 PLN

 

Kontakt: Marek Makowski ([email protected])

 

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy  zielonej ,  konkurencyjnej  i  sprzyjającej integracji społecznej 

 

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

 

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

 

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

 

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

 

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

 

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

 

Więcej informacji nt. Funduszy Norweskich można znaleźć pod linkiem www.eeagrants.org oraz www.norwaygrants.org

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć realizacji dotacji

NORWAY GRANTS

 

 

 

 

 

 

Project Title: Implementation of environmentally friendly technologies at Sztynort Yacht Port

 

King Cross Developments Sp. z o. o. together with Norwegian Partner InErgeo AS, is implementing a project titled „Implementation of environmentally friendly technologies in Sztynort Yacht Port.”The project is implemented under the 19th priority axis of the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, measure 19.1 New Products and Investments, sub-measure 19.1.1 Environmentally friendly technologies – Green growth.

 

The aim of the project is to introduce innovative environmentally friendly technologies in accordance with the idea of sustainable development and to strengthen bilateral cooperation between Poland and Norway.

 

The project is aimed at the implementation of activities leading to the implementation at King Cross Shopping Warsaw Sp. z o. o. of innovative processes, products, services and solutions that lead both to the development of the entrepreneur’s business, as well as to better waste management, greater energy efficiency and reduced emissions of pollutants into the atmosphere.

 

The goal of the project will be achieved through a series of complementary activities involving:

 

* Revitalization of wastewater treatment plant, which will, among other things, reduce the weight of waste, emissions of harmful substances, and energy consumption required for water treatment, which will positively improve the environment and its sustainability, contributing to the reduction of inland water pollution;

 

*Purchase of floating houses on the water, which will have a positive impact on the environment by offsetting the damage associated with construction work and reducing the amount of waste during their installation, and will allow the preservation of green areas intact while providing an unusual way to spend leisure time in close contact with water and the natural beauty of the Warmian-Masurian area;

 

*Purchase and installation of sanitary containers with a modern pumping system and reconstruction of piers using environmentally friendly technology;

 

*Piers technology modification, in order to eliminate the wood rotting proccess which causes increased volume of septic sludge on the bottom of the lake.

 

The project is supported by grants from the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 and the state budget.

 

Total expenses 10 691 160.00 PLN

 

Eligible expenses 8 692 000.00 PLN

 

Funding 4,292,800.00 PLN

 

Contact: Marek Makowski ([email protected])

 

 

Working together for a  green  ,  competitive  and  inclusive  Europe

 

The Norwegian and EEA Grants represent Norway’s contribution to creating a green, competitive and inclusive Europe. Through the Norwegian and EEA Grants, Norway contributes to reducing social and economic inequality and strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltic Sea area.Norway cooperates closely with the EU under the Agreement on the European Economic Area (EEA).Together with other donors, Norway has provided €3.3 billion in successive fund programs between 1994 and 2014. The Norwegian Funds are funded exclusively by Norway and are available in countries that joined the EU after 2003. The Norwegian Funds for 2014-2021 amount to €1.25 billion. Priorities for this period are:

 

#1 innovation, research, education, competitiveness and decent work;

 

#2 social integration, youth employment and poverty reduction;

 

#3 environment, energy, climate change and low-carbon economy;

 

#4 culture, civil society, good governance and basic rights;

 

#5 justice and domestic affairs

 

For more information on Norwegian Funds, see www.eeagrants.org and www.norwaygrants.org