FUNDUSZE EUROPEJSKIE1.

WARTOŚĆ PROJEKTU

56 962 222,50 zł

2.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

27 900 950,00 złProjekt pn. „Nowy Sztynort – Osada Wolności”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.

Założeniem i głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego w skali europejskiej produktu sieciowego z zakresu turystyki, medycyny i zdrowia, wykorzystującego potencjał regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

Przedsięwzięcie będzie realizowane przez konsorcjum składające się z 3 przedsiębiorstw, zaliczających się do sektora MŚP:

 • „KING CROSS SHOPPING WARSAW” Spółka z o.o. (Partner Wiodący),
 • Nowy Sztynort Spółka z o.o.,
 • Biuro Turystyki Aktywnej „GERTIS” Marek Makowski,

Planowany do wdrożenia produkt sieciowy będzie stanowił gotową do sprzedaży, spakietyzowaną ofertę, opartą o rozproszoną strukturę podmiotów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja skupiona wokół trzech głównych rdzeni – „Wolność w żagle”: żeglarstwo; „Wolny Strzelec”: przestrzeń do pracy oraz „Wolność od ograniczeń”: wsparcie niepełnosprawnych.

Wdrożenie produktu sieciowego nastąpi poprzez wprowadzenie spakietyzowanej oferty do działalności gospodarczej każdego z Konsorcjantów.

Członkowie Konsorcjum będą odpowiedzialni za konkretne zadania podczas realizacji Projektu:

Partner Wiodący – „KING CROSS SHOPPING WARSAW” Spółka z o.o., odpowiedzialny będzie za zadania związane z:

 • rdzeniem „Wolność w żagle” tj.: remont pomostów pływających z uzbrojeniem; zakup wyposażenia Multimedialnego Centrum Żeglarstwa i Ekologii; zakup jachtów regatowych;
 • rdzeniem „Wolny Strzelec” tj.: remont zabytkowego Spichlerza i Rybaczówki wraz z zakupem wyposażenia;
 • rdzeniem „Wolność od ograniczeń” tj.: zakup jachtów regatowych dla osób niepełnosprawnych.

Nowy Sztynort Spółka z o.o. odpowiedzialna będzie za zadania związane z:

 • rdzeniem „Wolność w żagle” tj.: zakup łodzi motorowych; łodzi nurkowo-ratowniczej oraz zakup sprzętu nurkowego;
 • rdzeniem „Wolność od ograniczeń” tj.: zakup bezzałogowego statku powietrznego (drona); zakup motolotni.

Biuro Turystyki Aktywnej „GERTIS” Marek Makowski odpowiedzialny będzie za zadania związane z:

 • rdzeniem „Wolność w żagle” tj.: rozwój działalności edukacyjno-szkoleniowej w zakresie żeglarstwa na obszarze Wielkich Jezior Mazurskich poprzez zakup nowych jednostek pływających; zakup wyposażenia stanowiska do nauki żeglowania „na sucho” oraz zakup łodzi motorowej;

Konsorcjum będzie wspólnie działać w zakresie wykonania platformy internetowej na potrzeby udostępniania e-produktu sieciowego (e-Osada Wolności), jak również stworzenie kampanii służącej jego promocji i sprzedaży.

Wdrożenie produktu sieciowego przełoży się na:

 1. rozwój działalności gospodarczej i wzrost konkurencyjności MŚP, m.in. poprzez wdrożenie i dystrybucję innowacyjnego produktu sieciowego (w postaci pakietowej) przez całe konsorcjum, którego członkowie należą do MŚP;
 2. integrację działalności MŚP w obrębie tworzonego konsorcjum, m.in. poprzez zacieśnienie współpracy konsorcjantów, wspólne działania inwestycyjne, promocyjne itp.;
 3. tworzenie nowych miejsc pracy (tj. 21 nowych etatów) na terenach wiejskich,
 4. wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej w turystyce Wielkich Jezior Mazurskich;
 5. urozmaicenie i wydłużenie sezonu turystycznego na terenie Wielkich Jezior Mazurskich oraz lepsze wykorzystanie potencjału tego obszaru dla turystyki.

Okres realizacji projektu rozpoczął się w lipcu 2020r., zaś wydatkowanie środków planowane jest na lata 2020-2021.