REGULAMIN

Niniejszy regulamin sprzedaży czarterów jachtów drogą elektroniczna za pośrednictwem platformy Sztynort.pl, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady sprzedaży czarterów jachtów za pośrednictwem platformy Sztynort.pl przez Nowy Sztynort Sp. z o. o. z siedzibą przy: Sztynort 11 11-600 Węgorzewo, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000777802, NIP: 8451993616

§ 1
DEFINICJE

1. Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:
a) Nowy Sztynort Sp. z o. o. z siedzibą przy: Sztynort 11 11-600 Węgorzewo, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000777802, NIP: 8451993616
a) REGULAMIN – stanowi niniejszy dokument;
b) PLATFORMA Sztynort.pl : prowadzona przez Nowy Sztynort Sp. z o. o. na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie Sztynort.pl;
c) REJESTRACJA – procedura zakładania Profilu;
d) PROFIL – prowadzony dla Użytkownika przez Nowy Sztynort Sp. z o. o. zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje na temat historii czarteru jachtów w Sztynort.pl
e) UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawne, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która wypełniając formularz kontaktowy na platformie Sztynort.pl , która uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Nowy Sztynort Sp. z o. o na zasadach określonych w Regulaminie
f) OPERATOR PŁATNOŚCI- PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
g) KLIENT – użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający usługi w ramach umowy zawartej poprzez platformę Sztynort.pl
h) CZARTER JACHTU- usługa będąca przedmiotem Oferty.
i) OFERTA – propozycja zawarcia umowy sprzedaży usługi na warunkach określonych przez Nowy Sztynort Sp. z o. o. , w szczególności zawierających cenę i rodzaj oferowanej usługi, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach platformy Sztynort.pl
j) TRANSAKCJE- procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży usług pomiędzy Użytkownikami a Nowy Sztynort Sp. z o. o.
k) INDYWIDUALNA UMOWA CZARTERU JACHTU- umowa czarterowa, w której Nowy Sztynort Sp. z o. o. zobowiązuje się odpłatnie, w określonym terminie, wynająć klientowi jacht, na warunkach określonych w regulaminie;

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Portal Sztynort.pl . umożliwia Klientowi dokonanie rezerwacji czarteru jachtów oferowanych przez Nowy Sztynort Sp. z o. o i dokonanie płatności na poczet czarteru jachtu.
2. Warunki czarteru jachtu określone są Ogólnych Warunkach Czarteru , oraz w indywidualnej umowie czarteru jachtu, zawieranej pomiędzy Klientem a Nowy Sztynort Sp. z o. o.
3. Warunkiem dokonania rezerwacji jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
4. Klient dokonując rezerwacji, akceptuje warunki Nowy Sztynort Sp. z o. o . zawarte w indywidualnej umowie czarteru, zgodnie ze wzorem umowy uzupełnionym o szczegóły zamówionej usługi oraz dane osobowe.
5. Warunki anulacji, rezygnacji oraz zmian określone są w Ogólnych Warunkach Czarteru.
6. Rezerwacji można dokonywać każdego dnia przez 24 godziny na dobę.
7. Nowy Sztynort Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy uniemożliwiające złożenie rezerwacji.
8. Wstępna rezerwacja wraz z płatnością zadatku na poczet opłaty czarterowej w wysokości 50% jest potwierdzana wiadomością e-mail, zawierającą nr. rezerwacji oraz dane klienta.
9. Podawane ceny są cenami brutto w polskich złotych (PLN). Ceny zawierają podatek VAT.
10. Dokonanie potwierdzonej przez Biuro Czarterów Jachtów Nowy Sztynort Sp. z o. o. wstępnej rezerwacji wraz z płatnością zadatku na poczet opłaty czarterowej w wysokości określonej w Ogólnych Warunkach Czarteru. Klient wchodzi w bezpośredni (prawnie wiążący) stosunek umowny z Nowy Sztynort Sp. z o. o..

§ 3

PROFIL

1. Z oferty Nowy Sztynort Sp. z o. o. przedstawionej na platformie Sztynort.pl może skorzystać Klient, który zarejestrował Profil na platformie Sztynort.pl .
2. W procesie rejestracji należy podać dane widniejące w ustawieniach Profilu. Po Rejestracji zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Profilu, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik nie może dokonać Rejestracji więcej niż jednego Profilu, pod warunkiem, przyporządkowania do każdego z nich innego adresu e-mail. Użytkownik nie może wykorzystywać Profilu do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu;
3. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Profilów innych Użytkowników oraz udostępniać Profilu innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Profilu Firmy osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

§ 4
PROCEDURA REZERWACYJNA

1. Rezerwacji czarteru jachtu Klient możne dokonać poprzez procedurę rezerwacji dostępną na platformie Sztynort.pl .
11. Klient z poziomu podstrony z rezerwacją jachtu platformy www.sztynort.pl jest przenoszony na podstronę z formularzem rezerwacji.
12. Do rozpoczęcia procedury rezerwacji niezbędne jest:
– podanie wymaganych szczegółów dotyczących rezerwacji (typ i klasa jachtu, termin czarteru), dane osobowe lub dane firmy, na którą ma zostać zawarta umowa, dodatkowe dane dotyczące uprawnień niezbędnych do czarteru;
– zaakceptowanie Ogólnych Warunków Czarteru;
– zgody na przetwarzanie danych osobowych
13. Po podaniu danych osobowych lub danych firmy, na którą ma zostać zawarta umowa, system dokonuje sprawdzenia, czy klient korzystał już wcześniej z usług Sprzedającego i w razie potwierdzenia korzystania, uwzględnia przysługujący Klientowi rabat w cenie czarteru jachtu.
14. Krok 2 procesu rezerwacji. Klient ma możliwość uzupełnić swoje zamówienie o dodatkowe artykuły w koszyku. Po ich wprowadzeniu potwierdza wstępną rezerwację. Akceptacja artykułów w koszyku odbywa się za pomocą przycisku Potwierdzam Wybór.
15. Aby potwierdzić wstępną rezerwację Klient zobowiązany jest zweryfikować swój adres e-mail i dokonać wpłaty zadatku w wysokości określonej w Ogólnych Warunkach Czarteru do 3 dni od rozpoczęcia procesu rezerwacji. W przypadku braku wpłaty wstępna rezerwacja zostanie anulowana. Płatność może zostać dokonana online lub przelewem na dane:

Nowy Sztynort sp. z o.o., Sztynort 11, Węgorzewo, 11-600, PL,
nr konta: 95 1140 2004 0000 3502 7972 0703

16. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji Nowy Sztynort Sp. z o. o. wysyła Klientowi, na wskazany przez niego adres e-mail informację, potwierdzającą wstępną rezerwację jachtu z wygenerowaną umową, uzupełnioną o dane Klienta i podsumowanie zamówienia czarteru.
17. Sfinalizowanie rezerwacji odbywa się po dokonaniu przez Klienta 100% opłaty za czarter maksymalnie do 30 dni przed rozpoczęciem czarteru.
18. W przypadku dokonywania płatności przez Klienta za pomocą karty płatniczej warunkiem potwierdzenia rezerwacji przez Nowy Sztynort Sp. z o. o. jest dokonanie czynności, o których mowa w § 5 Regulaminu.

§ 5
PŁATNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA PŁATNOŚCI

1. 1. Klient ma do wyboru poniższe formy płatności: Przelew elektroniczny lub Karta płatnicza.
19. Płatności dokonywane kartą płatniczą obsługiwane są przez Przelewy24, a płatności przelewem elektronicznym obsługiwane są przez Przelewy24
20. Przy formie płatności kartą płatniczą Klient po wybraniu opcji „Przejdź do płatności”, zostaje przekierowany na zabezpieczoną stronę internetową centrum rozliczeniowego Przelewy24, na której dokonuje bezpiecznej transakcji wprowadzając dane karty płatniczej oraz autoryzując transakcję.
21. Operator płatności ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczych na zasadach określonych w Ustawie, w tym na zasadach określonych w art. 144-146 Ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011.
22. Operator płatności nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu należnych środków na rachunek bankowy lub adres wskazany przez Użytkownika spowodowane niepodaniem bądź podaniem nieprawidłowych lub niekompletnych danych przez Użytkownika, które uniemożliwiają zrealizowanie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego.
23. Operator płatności nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Klientem a Nowy Sztynort Sp. z o. o. i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Użytkowników, z wyłączeniem czynności objętych Przelewy24. Operator płatności, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Klienta do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług oraz wypłacalność Klienta.
24. Wszystkie kwestie dotyczące usługi płatności regulowane są Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
25. Szczegółowy regulamin usługi dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin

§ 6
REKLAMACJE

1. 1. Reklamacje należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy w ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyny reklamacji.
2. Nowy Sztynort Sp. Z o.o. ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 30 dni roboczych od momentu przyjęcia reklamacji. Składając reklamację Klient winien wskazać numer umowy, przyczynę reklamacji oraz szczegółowy opis zdarzenia.
3. Nowy Sztynort Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta, powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o jachtach.

§7
OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i zawarcia umowy.
26. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.
27. Wszystkie dane dotyczące Klienta przechowywane są na serwerach Nowy Sztynort Sp. z o.o.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez sprzedaż czarterów jachtów drogą elektroniczna za pośrednictwem platformy Sztynort.pl zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.